HR Advies

Zonder mensen geen organisatie

Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen. Om dit samenwerkingsverband zo te laten verlopen dat de organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden is een effectief personeelsmanagement onontbeerlijk.
Wij specialiseren ons vooral in drie thema’s van personeelsmanagement die kadervormend voor de organisatie zijn te weten:

 1. Strategische Personeelsplanning;
 2. Het in control brengen van uw functie – loongebouw;
 3. Ontwikkelen van een bedrijfseigen personeelsmanagement.

 

Strategische Personeelsplanning

Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt u de door u gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarbij gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. U kunt met de kennis en inzichten uit de strategische personeelsplanning gerichter in-, uit-, en doorstroom van uw personeel beïnvloeden en anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen.

Strategische personeelsplanning bestaat uit vier stappen

 • Breng het gewenste toekomstig personeelsbestand in kaart;
 • Inventariseer en beoordeel uw huidige personeelsbestand;
 • Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand;
 • Maak een HR- actieplan: Hoe overbrug ik de verschillen?

 

In control brengen en houden van uw functie– en loongebouw

Wanneer we een organisatie met het menselijk lichaam vergelijken dan is het functiegebouw het skelet van dit lichaam. Zij draagt er zorg voor dat de organisatie structuur krijgt.
Het is een hulpmiddel om de organisatie goed te laten functioneren.

Uit de praktijk blijkt dat het een hele uitdaging is om een goed functionerend functie– en loongebouw te realiseren. Niet zelden heeft een organisatie door de jaren heen een functiegebouw van soms honderden functies ontwikkeld, vaak ook op een individuele medewerker afgestemd. Dit werkt verstarrend en belemmert de voor de organisatie zo nodige dynamiek.

Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en invoeren van functie– en loongebouwen met de daarbij horende functiewegingen en waarderingen hebben we een methode ontwikkeld voor een flexibel functiegebouw. Dit is gestoeld op het creëren van functiefamilies met kernfuncties. Hiermee wordt de nodige flexibiliteit gewaarborgd en hoeft niet elke verandering vastgelegd te worden in een functieomschrijving.

 

Ontwikkelen van een bedrijfseigen personeelsmanagement

 

 • Op een methodische wijze wordt samen met de daarvoor in aanmerking komende organisatie medewerkers het organisatieprofiel met kritische succesfactoren opgesteld;
 • Van hieruit worden dominante probleemvelden afgeleid, waaraan het personeelsmanagement een bijdrage zal moeten leveren;
 • Deze dominante thema’s vormen dus de koppeling van de strategie van de organisatie en de doelstelling van het personeelsmanagement;
 • Vervolgens worden de werkterreinen van het personeelsmanagement uitgewerkt en de organisatie van het personeelsmanagement;
 • Deze activiteiten leiden tot een actieplan. Hierin wordt vastgelegd wat er, in welke volgorde, door wie, wanneer en met welk budget gedaan gaat worden;
 • De laatste stap behelst de uitwerking en invoering van de diverse personeelsinstrumenten. In deze fase wordt de rol van de afdeling personeelszaken, maar ook van het lijnmanagement meer in detail beschreven en uitgewerkt.

Wij beschikken over professionals op voornoemde terreinen die vanuit de eigen kracht van uw organisatie werken, uw medewerkers actief bij hun werk betrekken, hen motiveren en ook op tijd hun werkzaamheden als consultant overdragen.

Wilt u meer informatie over HR Advies, bel 0172 65 14 86

 

payoff