HR Advies

.
Veranderingen in wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt doen in deze tijd een groot beroep op uw organisatie en op uzelf. Dit is een uitdaging die u graag aangaat en waar u als vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor neemt. De wendbaarheid van uw organisatie en uw eigen flexibiliteit om als eindverantwoordelijke aan deze strategische keuzes sturing te geven, zijn sleutelbegrippen. Ter stimulering van dit proces van organisatie wendbaarheid en flexibiliteit, van (eind) verantwoordelijke(n) en medewerkers, hebben wij een drietal op elkaar afgestemde diensten ontwikkeld die uw organisatie aantoonbaar verder brengen.

.

EXECUTIVE COACHING

Door voornoemde ontwikkelingen kan de relatie tussen wat u van uzelf vraagt en wat de organisatie van u vraagt, onder druk komen te staan. En dat, terwijl het juist hard nodig is om vanuit rust, overzicht en analyse tot een goede beslissing te komen. We noemen dit de reflectie paradox: juist wanneer de druk hoog is en de behoefte aan reflectie het grootst, ontbreekt vaak de tijd om die reflectie te organiseren. Of zoals Kierkegaard het zei: Leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.”

Rens, associate bij Profas, is gecertificeerd Executive Coach, organisatieadviseur en filosoof en biedt u de mogelijkheid door middel van executive coaching deze reflectieve ruimte voor uzelf te organiseren. Rust en vertraging zijn instrumenten, om van daaruit tot versnelling te komen. Hij legt op een integere, plezierige en doortastende wijze een relatie tussen wat de strategische opgave van uw organisatie vraagt en wat dit in samenhang van uzelf vraagt. Daarbij maakt hij gebruik van zijn kennis en ervaring op het gebied van management consultancy, psychoanalyse en executive coaching.

ONTWIKKELEN VAN EEN BEDRIJFSEIGEN PERSONEELSMANAGEMENT

  • Op een methodische wijze wordt samen met de daarvoor in aanmerking komende organisatie medewerkers het organisatieprofiel met kritische succesfactoren opgesteld;
  • Van hieruit worden dominante probleemvelden afgeleid, waaraan het personeelsmanagement een bijdrage zal moeten leveren;
  • Deze dominante thema’s vormen dus de koppeling van de strategie van de organisatie en de doelstelling van het personeelsmanagement;
  • Vervolgens worden de werkterreinen van het personeelsmanagement uitgewerkt en de organisatie van het personeelsmanagement;
  • Deze activiteiten leiden tot een actieplan. Hierin wordt vastgelegd wat er, in welke volgorde, door wie, wanneer en met welk budget gedaan gaat worden;
  • De laatste stap behelst de uitwerking en invoering van de diverse personeelsinstrumenten. In deze fase wordt de rol van de afdeling personeelszaken, maar ook van het lijnmanagement meer in detail beschreven en uitgewerkt.

Wij beschikken over professionals op voornoemde terreinen die uw medewerkers actief bij de transitie betrekken, hen motiveren en ook op tijd hun werkzaamheden als consultant overdragen.

IN CONTROL BRENGEN EN HOUDEN VAN UW FUNCTIE– EN LOONGEBOUW

Wanneer we een organisatie met het menselijk lichaam vergelijken dan is het functiegebouw het skelet van dit lichaam. Zij draagt er zorg voor dat de organisatie structuur krijgt.
Het is een hulpmiddel om de organisatie goed te laten functioneren.

Uit de praktijk blijkt dat het een hele uitdaging is om een goed functionerend functie– en loongebouw te realiseren. Niet zelden heeft een organisatie door de jaren heen een functiegebouw van soms honderden functies ontwikkeld, vaak ook op een individuele medewerker afgestemd. Dit werkt verstarrend en belemmert de voor de organisatie zo nodige dynamiek.

Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en invoeren van functie– en loongebouwen met de daarbij horende functiewegingen en waarderingen hebben we een methode ontwikkeld voor een flexibel functiegebouw. Dit is gestoeld op het creëren van functiefamilies met kernfuncties. Hiermee wordt de nodige flexibiliteit gewaarborgd en hoeft niet elke verandering vastgelegd te worden in een functieomschrijving.

Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op.